Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 1 năm 2020

10/02/2020 11:14:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T2.T1/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 420 2.714 2.294
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 0 457 457
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 402 2.572 2.170
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 785 2.973 2.188
Nam <= 24 tuổi 11 30 19
25- 40 tuổi 244 956 712
>40 tuổi 82 315 233
Nữ <= 24 tuổi 18 63 45
25- 40 tuổi 350 1.329 979
>40 tuổi 80 280 200
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 34 85 51
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 8 4
Chuyển đến 5 14 9
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 141 367 226
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 39 106 67
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.564 4.345 2.781
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1457 3.985 2.528
Trong đó: Có việc làm 99 285 186
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 6 29 23
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 46 44
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 420 1.751 1.331
Trong đó: Số người được GTVL 975 975 0
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 113 457 344
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 113 457 344
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 30 86 56
Tin nổi bật
go top