Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 10 năm 2018

25/10/2018 10:12:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T2.10/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.154 47.128 45.974
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 216 8.977 8.761
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.075 43.931 42.856
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 26 26
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.178 47.486 46.308
Nam  <= 24 tuổi 34 994 960
25- 40 tuổi 384 17.025 16.641
>40 tuổi 75 3.755 3.680
Nữ <= 24 tuổi 71 2.173 2.102
25- 40 tuổi 540 20.664 20.124
>40 tuổi 74 2.875 2.801
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 26 906 880
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 189 184
Chuyển đến 10 185 175
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 168 4.610 4.442
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 43 1.266 1.223
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.133 42.812 41.679
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1021 39.601 38.580
Trong đó: Có việc làm 99 2.824 2.725
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  13 288 275
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 99 99
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.154 47.128 45.974
Trong đó: Số người được GTVL   6.463 6.463
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  109 1.770 1.661
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 109 1.769 1.660
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 3 90 87
Tin nổi bật
go top