Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 11 năm 2018

29/11/2018 10:32:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.210 53.053
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 185 10.064
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.154 49.479
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 30
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.149 53.388
Nam  <= 24 tuổi 26 1.136
25- 40 tuổi 390 19.108
>40 tuổi 82 4.153
Nữ <= 24 tuổi 53 2.469
25- 40 tuổi 525 23.320
>40 tuổi 73 3.202
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 20 1.013
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 6 204
Chuyển đến 10 215
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 137 5.183
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 36 1.442
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.602 48.992
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1.490 45.286
Trong đó: Có việc làm 96 3.232
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  15 358
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 116
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.210 52.224
Trong đó: Số người được GTVL   7.745
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  73 2.124
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 73 2.123
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 7 114
Tin nổi bật
go top