Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 11 năm 2021

08/12/2021 10:12:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3.T11 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T2.T11/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 959 56.988 56.029
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 227 11.796 11.569
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 940 55.870 54.930
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 3 3
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 953 58.755 57.802
Nam <= 24 tuổi 12 1.078 1.066
25- 40 tuổi 256 18.183 17.927
>40 tuổi 100 5.304 5.204
Nữ <= 24 tuổi 30 1.803 1.773
25- 40 tuổi 469 26.992 26.523
>40 tuổi 86 5.395 5.309
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 22 1.206 1.184
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 2 151 149
Chuyển đến 7 105 98
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 40 4.249 4.209
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 4 1.501 1.497
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.173 70.109 68.936
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1.063 64.536 63.473
Trong đó: Có việc làm 101 5.060 4.959
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 3 367 364
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 6 146 140
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 959 56.988 56.029
Trong đó: Số người được GTVL 13.768 13.768
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 0 1.075 1.075
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 1.075 1.075
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 214 214

Tin nổi bật
go top