Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 12 năm 2018

10/01/2019 4:00:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến T2.T12/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.067 57.278 56.211
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 226 10.849 10.623
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 981 53.379 52.398
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 30 30
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 853 57.741 56.888
Nam  <= 24 tuổi 14 1.248 1.234
25- 40 tuổi 309 20.671 20.362
>40 tuổi 80 4.480 4.400
Nữ <= 24 tuổi 41 2.669 2.628
25- 40 tuổi 364 25.238 24.874
>40 tuổi 45 3.435 3.390
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 16 1.087 1.071
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 6 229 223
Chuyển đến 3 234 231
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 51 5.592 5.541
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 15 1.536 1.521
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.154 54.060 52.906
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1093 50.056 48.963
Trong đó: Có việc làm 55 3.498 3.443
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  6 384 378
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 122 122
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.067 56.449 55.382
Trong đó: Số người được GTVL   9.518 9.518
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  182 2.652 2.470
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 181 2.650 2.469
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 1 2 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 4 141 137
Tin nổi bật
go top