Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 2 năm 2019

08/03/2019 10:55:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T2.T2/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 703 6.592 5.889
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 143 1.329 1.186
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 645 6.169 5.524
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 3 5 2
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 849 7.955 7.106
Nam  <= 24 tuổi 12 94 82
25- 40 tuổi 301 2.641 2.340
>40 tuổi 79 827 748
Nữ <= 24 tuổi 18 201 183
25- 40 tuổi 356 3.530 3.174
>40 tuổi 83 662 579
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 32 179 147
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 7 33 26
Chuyển đến 6 35 29
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 149 1.279 1.130
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 73 348 275
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 362 10.686 10.324
Trong đó: Hết thời gian hưởng 281 9.813 9.532
Trong đó: Có việc làm 63 702 639
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  10 92 82
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 8 79 71
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 703 6.592 5.889
Trong đó: Số người được GTVL 1328 3.033 1.705
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  134 1.223 1.089
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 134 1.223 1.089
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 5 154 149
Tin nổi bật
go top