Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 3 năm 2019

16/04/2019 2:48:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T3/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.244 12.056 10.812
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 291 2.690 2.399
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.164 11.274 10.110
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.282 12.906 11.624
Nam  <= 24 tuổi 25 166 141
25- 40 tuổi 451 4.297 3.846
>40 tuổi 108 1.353 1.245
Nữ <= 24 tuổi 57 353 296
25- 40 tuổi 548 5.625 5.077
>40 tuổi 93 1.112 1.019
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 22 288 266
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 2 56 54
Chuyển đến 0 49 49
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 125 1.942 1.817
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 37 591 554
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.099 17.504 16.405
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1010 16.114 15.104
Trong đó: Có việc làm 75 1.148 1.073
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  13 160 147
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 82 81
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.244 12.056 10.812
Trong đó: Số người được GTVL   5.117 5.117
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  104 1.723 1.619
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 104 1.722 1.618
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 5 214 209
Tin nổi bật
go top