Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 3 năm 2020

24/03/2020 9:42:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T2.T3/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.539 10.676 9.137
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 230 1.896 1.666
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.422 10.089 8.667
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 2 2
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 960 10.451 9.491
Nam <= 24 tuổi 10 102 92
25- 40 tuổi 282 3.177 2.895
>40 tuổi 127 1.220 1.093
Nữ <= 24 tuổi 21 206 185
25- 40 tuổi 431 4.584 4.153
>40 tuổi 89 1.162 1.073
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 25 314 289
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 7 40 33
Chuyển đến 3 47 44
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 126 1.833 1.707
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 48 522 474
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.500 17.882 16.382
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1401 16.447 15.046
Trong đó: Có việc làm 88 1.194 1.106
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 9 167 158
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 74 72
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.539 10.676 9.137
Trong đó: Số người được GTVL 2.117 2.117
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 67 1.078 1.011
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 67 1.078 1.011
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 11 172 161
Tin nổi bật
go top