Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 4 năm 2019

06/05/2019 1:51:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T2.T4/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.282 14.730 13.448
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 347 3.431 3.084
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.187 13.760 12.573
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.385 15.528 14.143
Nam  <= 24 tuổi 23 226 203
25- 40 tuổi 454 5.110 4.656
>40 tuổi 97 1.526 1.429
Nữ <= 24 tuổi 75 511 436
25- 40 tuổi 650 6.875 6.225
>40 tuổi 86 1.280 1.194
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 11 309 298
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 64 64
Chuyển đến 0 54 54
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 140 2.164 2.024
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 12 643 631
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.973 20.897 18.924
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1928 19.397 17.469
Trong đó: Có việc làm 35 1.234 1.199
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  9 182 173
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 84 83
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.282 14.730 13.448
Trong đó: Số người được GTVL   5.117 5.117
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  121 1.965 1.844
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 121 1.964 1.843
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 9 229 220
Tin nổi bật
go top