Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 6 năm 2019

26/06/2019 10:49:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3  Tổng tháng 5/2019   Lũy kế năm 
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.788 1.788 26.458
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 469 469 7.038
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.653 1.653 24.685
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 9
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.803 1.803 26.584
Nam  <= 24 tuổi 55 55 613
25- 40 tuổi 613 613 8.967
>40 tuổi 130 130 2.257
Nữ <= 24 tuổi 111 111 1.175
25- 40 tuổi 795 795 11.648
>40 tuổi 99 99 1.924
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 45 45 522
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 7 7 96
Chuyển đến 6 6 88
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 133 133 2.875
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 43 43 906
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 987 987 28.154
Trong đó: Hết thời gian hưởng 898 898 26.041
Trong đó: Có việc làm 77 77 1.787
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  12 12 227
    Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 0 99
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.788 1.788 26.458
Trong đó: Số người được GTVL   0 9.468
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  139 139 2.914
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 139 139 2.913
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 22 22 315
Tin nổi bật
go top