Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 8 năm 2018

23/08/2018 4:49:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T2.T8/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1,271 36,035 34,764
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 232 6,911 6,679
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1,212 33,575 32,363
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 1 21 20
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1,238 36,271 35,033
Nam  <= 24 tuổi 27 705 678
25- 40 tuổi 475 13,043 12,568
>40 tuổi 94 2,994 2,900
Nữ <= 24 tuổi 54 1,606 1552
25- 40 tuổi 527 15,652 15,125
>40 tuổi 61 2,271 2210
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 31 661 630
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 135 130
Chuyển đến 1 136 135
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 231 3,281 3,050
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 37 873 836
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1,023 31,118 30,095
Trong đó: Hết thời gian hưởng 926 28,759 27,833
Trong đó: Có việc làm 80 2,055 1,975
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  5 215 210
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 12 89 77
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm   34,764 34,764
Trong đó: Số người được GTVL   3,766 3,766
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  36 1,177 1141
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 36 1,177 1141
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 1 74 73
Tin nổi bật
go top