Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 8 năm 2019

27/08/2019 8:18:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T2.T8/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.492 43.294 41.802
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 395 11.718 11.323
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.423 40.554 39.131
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 9 9
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.529 43.824 42.295
Nam <= 24 tuổi 33 1.090 1.057
25- 40 tuổi 527 14.792 14.265
>40 tuổi 125 3.445 3.320
Nữ <= 24 tuổi 74 2.088 2.014
25- 40 tuổi 675 19.374 18.699
>40 tuổi 95 3.035 2.940
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 41 864 823
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 7 160 153
Chuyển đến 9 173 164
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 161 4.183 4.022
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 41 1.266 1.225
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.423 38.696 37.273
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1300 35.500 34.200
Trong đó: Có việc làm 115 2.760 2.645
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 7 309 302
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 127 126
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 42.875 42.875
Trong đó: Số người được GTVL 14.239 14.239
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 199 4.885 4.686
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 198 4.883 4.685
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 1 2 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 41 543 502
Tin nổi bật
go top