Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 9 năm 2018

19/10/2018 11:01:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T2.T9/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.322 42.197 40.875
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 252 8.059 7.807
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.250 39.338 38.088
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 22 22
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.306 42.427 41.121
Nam  <= 24 tuổi 35 850 815
25- 40 tuổi 469 15.280 14.811
>40 tuổi 80 3.388 3.308
Nữ <= 24 tuổi 84 1.899 1.815
25- 40 tuổi 574 18.417 17.843
>40 tuổi 64 2.593 2.529
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 32 803 771
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 160 156
Chuyển đến 7 160 153
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 163 3.998 3.835
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 48 1.102 1.054
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.271 37.323 36.052
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1177 34.521 33.344
Trong đó: Có việc làm 81 2.463 2.382
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  10 246 236
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 3 93 90
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.322 42.197 40.875
Trong đó: Số người được GTVL   5.722 5.722
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  81 1.414 1.333
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 81 1.413 1.332
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 2 80 78
Tin nổi bật
go top