Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 9 năm 2019

01/10/2019 8:54:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T2.T9/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.571 50.540 48.969
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 524 13.854 13.330
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.515 47.587 46.072
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 9 9
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.076 49.574 48.498
Nam <= 24 tuổi 43 1.240 1.197
25- 40 tuổi 347 16.748 16.401
>40 tuổi 86 3.910 3.824
Nữ <= 24 tuổi 50 2.339 2.289
25- 40 tuổi 486 21.906 21.420
>40 tuổi 64 3.431 3.367
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 37 1.041 1.004
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 6 193 187
Chuyển đến 10 210 200
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 134 4.940 4.806
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 63 1.492 1.429
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.640 46.368 44.728
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1547 42.568 41.021
Trong đó: Có việc làm 89 3.309 3.220
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 3 352 349
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 139 138
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.574 50.543 48.969
Trong đó: Số người được GTVL 16.885 16.885
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 230 5.582 5.352
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 229 5.579 5.350
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 1 3 2
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 18 678 660
go top