Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 tháng 05 năm 2018

08/06/2018 8:48:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T3.T5/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 3,175 19,714 16,539
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 583 3,756 3,173
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 2,856 18,200 15,344
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 1 15 14
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1,495 18,197 16,702
Nam  <= 24 tuổi 55 285 230
25- 40 tuổi 570 6,429 5,859
>40 tuổi 107 1,818 1,711
Nữ <= 24 tuổi 98 619 521
25- 40 tuổi 605 7,738 7,133
>40 tuổi 60 1,308 1248
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 41 331 290
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 10 68 58
Chuyển đến 12 73 61
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 101 2,031 1,930
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 25 589 564
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 944 21,403 20,459
Trong đó: Hết thời gian hưởng 840 19,919 19,079
Trong đó: Có việc làm 89 1,254 1165
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  7 158 151
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 8 72 64
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 3,175 19,714 16,539
Trong đó: Số người được GTVL 309 1,859 1550
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  35 742 707
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 35 742 707
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 1 45 44
Tin nổi bật
go top