Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 tháng 06 năm 2018

04/07/2018 1:53:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T3.T6/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.625 26.502 24.877
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 318 5.961 5.643
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.551 28.025 26.474
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 17 17
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng   24.956 24.956
Nam  <= 24 tuổi   463 463
25- 40 tuổi   8.868 8.868
>40 tuổi   2.232 2.232
Nữ <= 24 tuổi   1.036 1036
25- 40 tuổi   10.670 10.670
>40 tuổi   1.687 1687
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 35 435 400
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 2 91 89
Chuyển đến 4 93 89
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 56 2.427 2.371
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 18 671 653
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 749 25.110 24.361
Trong đó: Hết thời gian hưởng 677 23.338 22.661
Trong đó: Có việc làm 67 1.518 1451
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  4 180 176
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 74 73
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.625 26.502 24.877
Trong đó: Số người được GTVL 828 2.687 1859
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng    883 883
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề   883 883
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề   0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 4 55 51
Tin nổi bật
go top