Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 tháng 07 năm 2018

03/08/2018 10:30:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T3.T7/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.480 32.025 30.545
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 263 6.264 6.001
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.394 29.845 28.451
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 1 19 18
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.376 32.149 30.773
Nam  <= 24 tuổi 27 621 594
25- 40 tuổi 526 11.545 11.019
>40 tuổi 91 2.691 2.600
Nữ <= 24 tuổi 76 1.427 1.351
25- 40 tuổi 583 13.836 13.253
>40 tuổi 73 2.029 1.956
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 26 576 550
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 7 122 115
Chuyển đến 11 121 110
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 196 2.862 2.666
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 39 793 754
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.080 28.563 27.483
Trong đó: Hết thời gian hưởng 972 26.457 25.485
Trong đó: Có việc làm 99 1.824 1.725
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  8 205 197
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 77 76
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.480 32.025 30.545
Trong đó: Số người được GTVL   2.687 2.687
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  32 1.067 1.035
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 32 1.067 1.035
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 2 69 67
Tin nổi bật
go top