Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 1 năm 2020

10/02/2020 11:15:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T3.T1/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 172 2.886 2.714
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 108 565 457
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 168 2.740 2.572
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 1 1 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 965 3.938 2.973
Nam <= 24 tuổi 8 38 30
25- 40 tuổi 289 1.245 956
>40 tuổi 111 426 315
Nữ <= 24 tuổi 12 75 63
25- 40 tuổi 421 1.750 1.329
>40 tuổi 124 404 280
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 26 111 85
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 1 9 8
Chuyển đến 0 14 14
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 179 546 367
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 51 157 106
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.418 5.763 4.345
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1276 5.261 3.985
Trong đó: Có việc làm 119 404 285
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 23 52 29
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 46 46
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 172 1.923 1.751
Trong đó: Số người được GTVL 0 0
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 107 564 457
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 107 564 457
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 17 103 86
Tin nổi bật
go top