Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 10 năm 2018

05/11/2018 2:10:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T3.10/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 2.116 49.244 47.128
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 322 9.299 8.977
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.936 45.867 43.931
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 4 30 26
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.150 48.636 47.486
Nam  <= 24 tuổi 33 1.027 994
25- 40 tuổi 404 17.429 17.025
>40 tuổi 77 3.832 3.755
Nữ <= 24 tuổi 50 2.223 2.173
25- 40 tuổi 514 21.178 20.664
>40 tuổi 72 2.947 2.875
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 30 936 906
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 193 189
Chuyển đến 6 191 185
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 103 4.713 4.610
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 38 1.304 1.266
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.354 44.166 42.812
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1228 40.829 39.601
Trong đó: Có việc làm 95 2.919 2.824
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  16 304 288
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 15 114 99
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.287 48.415 47.128
Trong đó: Số người được GTVL   6.463 6.463
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  86 1.856 1.770
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 86 1.855 1.769
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 4 94 90
Tin nổi bật
go top