Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 11 năm 2018

06/12/2018 10:44:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T3.T11/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.227 54.280 53.053
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 212 10.276 10.064
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.138 50.617 49.479
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 30 30
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.223 54.611 53.388
Nam  <= 24 tuổi 40 1.176 1.136
25- 40 tuổi 423 19.531 19.108
>40 tuổi 84 4.237 4.153
Nữ <= 24 tuổi 56 2.525 2.469
25- 40 tuổi 536 23.856 23.320
>40 tuổi 84 3.286 3.202
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 19 1.032 1.013
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 13 212 199
Chuyển đến 9 222 213
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 27 5.210 5.183
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 4 1.446 1.442
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.464 50.456 48.992
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1419 46.705 45.286
Trong đó: Có việc làm 42 3.274 3.232
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  0 358 358
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 3 119 116
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.227 53.451 52.224
Trong đó: Số người được GTVL 1773 9.518 7.745
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  69 2.129 2.060
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 69 2.128 2.059
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 2 116 114
Tin nổi bật
go top