Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 12 năm 2018

10/01/2019 4:03:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến T3.T12/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.058 58.336 57.278
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 210 11.059 10.849
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.004 54.383 53.379
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 2 32 30
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng   57.741 57.741
Nam  <= 24 tuổi   1.248 1.248
25- 40 tuổi   20.671 20.671
>40 tuổi   4.480 4.480
Nữ <= 24 tuổi   2.669 2.669
25- 40 tuổi   25.238 25.238
>40 tuổi   3.435 3.435
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 34 1.121 1.087
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 2 231 229
Chuyển đến 5 239 234
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 213 5.805 5.592
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 47 1.583 1.536
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.291 55.351 54.060
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1157 51.213 50.056
Trong đó: Có việc làm 88 3.586 3.498
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  6 390 384
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 40 162 122
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.887 58.336 56.449
Trong đó: Số người được GTVL 1473 10.991 9.518
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng    2.652 2.652
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề   2.650 2.650
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề   2 2
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 17 158 141
Tin nổi bật
go top