Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 2 năm 2021

08/03/2021 8:40:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4.T2 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T3.T2/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.092 7.522 6.430
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 190 1.608 1.418
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.067 7.399 6.332
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 984 9.855 8.871
Nam <= 24 tuổi 6 126 120
25- 40 tuổi 249 2.813 2.564
>40 tuổi 130 1.070 940
Nữ <= 24 tuổi 20 222 202
25- 40 tuổi 470 4.572 4.102
>40 tuổi 109 1.052 943
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 215 215
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 8 31 23
Chuyển đến 2 19 17
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 1.098 1.098
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 360 360
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 13.291 13.291
Trong đó: Hết thời gian hưởng 12.191 12.191
Trong đó: Có việc làm 973 973
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 82 82
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 45 45
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.092 7.522 6.430
Trong đó: Số người được GTVL 1116 2.615 1.499
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 17 417 400
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 17 417 400
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 76 76

Tin nổi bật
go top