Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 4 năm 2019

06/05/2019 1:52:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T3.T4/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.648 16.378 14.730
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 488 3.919 3.431
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.519 15.279 13.760
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 2 8 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.272 16.800 15.528
Nam  <= 24 tuổi 33 259 226
25- 40 tuổi 439 5.549 5.110
>40 tuổi 107 1.633 1.526
Nữ <= 24 tuổi 84 595 511
25- 40 tuổi 534 7.409 6.875
>40 tuổi 75 1.355 1.280
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 31 340 309
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 11 75 64
Chuyển đến 4 58 54
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 116 2.280 2.164
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 78 721 643
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 966 21.863 20.897
Trong đó: Hết thời gian hưởng 813 20.210 19.397
Trong đó: Có việc làm 136 1.370 1.234
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  7 189 182
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 10 94 84
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.648 16.378 14.730
Trong đó: Số người được GTVL 2031 7.148 5.117
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  162 2.127 1.965
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 162 2.126 1.964
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 17 246 229
Tin nổi bật
go top