Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 5 năm 2019

07/06/2019 2:07:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T3.T5/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.819 24.670 22.851
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 575 6.569 5.994
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.704 23.032 21.328
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 1 9 8
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.802 24.781 22.979
Nam  <= 24 tuổi 73 558 485
25- 40 tuổi 626 8.354 7.728
>40 tuổi 121 2.127 2.006
Nữ <= 24 tuổi 118 1.064 946
25- 40 tuổi 764 10.853 10.089
>40 tuổi 100 1.825 1.725
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 42 477 435
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 10 89 79
Chuyển đến 11 82 71
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 34 2.742 2.708
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 12 863 851
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 761 27.167 26.406
Trong đó: Hết thời gian hưởng 701 25.143 24.442
Trong đó: Có việc làm 57 1.710 1.653
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  2 215 213
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 99 98
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.819 24.670 22.851
Trong đó: Số người được GTVL 2320 9.468 7.148
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  149 2.775 2.626
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 149 2.774 2.625
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 2 293 291
Tin nổi bật
go top