Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 6 năm 2019

08/07/2019 10:04:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T3.T6/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.768 31.867 30.099
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 559 8.731 8.172
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.682 29.784 28.102
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 9 9
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.762 31.971 30.209
Nam  <= 24 tuổi 41 766 725
25- 40 tuổi 607 10.887 10.280
>40 tuổi 94 2.577 2.483
Nữ <= 24 tuổi 94 1.493 1.399
25- 40 tuổi 831 14.044 13.213
>40 tuổi 95 2.204 2.109
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 27 605 578
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi   103 103
Chuyển đến   103 103
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 87 3.224 3.137
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 33 999 966
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 906 30.796 29.890
Trong đó: Hết thời gian hưởng 803 28.392 27.589
Trong đó: Có việc làm 89 2.045 1.956
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  12 256 244
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 103 101
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.768 31.867 30.099
Trong đó: Số người được GTVL 2072 11.540 9.468
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  165 3.378 3.213
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 165 3.377 3.212
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 24 373 349
Tin nổi bật
go top