Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 6 năm 2021

07/07/2021 10:06:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4.T6 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T2.T6/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.942 33.448 31.506
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 399 7.185 6.786
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.921 32.686 30.765
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.909 33.304 31.395
Nam <= 24 tuổi 32 605 573
25- 40 tuổi 613 10.391 9.778
>40 tuổi 127 3.075 2.948
Nữ <= 24 tuổi 68 1.001 933
25- 40 tuổi 935 15.129 14.194
>40 tuổi 134 3.103 2.969
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 35 750 715
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 91 86
Chuyển đến 4 61 57
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 78 2.718 2.640
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 23 992 969
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.494 38.399 36.905
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1372 35.214 33.842
Trong đó: Có việc làm 117 2.867 2.750
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 5 245 240
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 73 73
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.942 33.448 31.506
Trong đó: Số người được GTVL 6.994 6.994
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 6 1.043 1.037
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 6 1.043 1.037
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 3 205 202

go top