Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 7 năm 2020

05/08/2020 3:54:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4.T7 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T3.T7/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.892 46.870 44.978
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 401 8.228 7.827
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.875 45.804 43.929
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 4 4
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.681 47.246 45.565
Nam <= 24 tuổi 42 851 809
25- 40 tuổi 538 15.102 14.564
>40 tuổi 159 4.420 4.261
Nữ <= 24 tuổi 38 1.458 1.420
25- 40 tuổi 750 21.008 20.258
>40 tuổi 154 4.407 4.253
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 48 943 895
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 12 118 106
Chuyển đến 6 173 167
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 172 3.557 3.385
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 24 1.072 1.048
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.383 39.526 38.143
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1226 36.284 35.058
Trong đó: Có việc làm 153 2.807 2.654
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 1 295 294
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 3 140 137
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.892 46.870 44.978
Trong đó: Số người được GTVL 6.375 6.375
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 105 1.868 1.763
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 105 1.868 1.763
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 12 255 243

go top