Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 9 năm 2018

03/10/2018 8:27:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T3.T9/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.363 43.560 42.197
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 227 8.286 8.059
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.283 40.621 39.338
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 4 26 22
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.313 43.740 42.427
Nam  <= 24 tuổi 37 887 850
25- 40 tuổi 453 15.733 15.280
>40 tuổi 125 3.513 3.388
Nữ <= 24 tuổi 54 1.953 1.899
25- 40 tuổi 567 18.984 18.417
>40 tuổi 77 2.670 2.593
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 33 836 803
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 8 168 160
Chuyển đến 7 167 160
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 114 4.112 3.998
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 36 1.138 1.102
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.530 38.853 37.323
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1450 35.971 34.521
Trong đó: Có việc làm 72 2.535 2.463
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  6 252 246
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 95 93
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.363 43.560 42.197
Trong đó: Số người được GTVL 741 6.463 5.722
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  101 1.515 1.414
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 101 1.514 1.413
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 2 82 80
Tin nổi bật
go top