Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 5 Tháng 4 năm 2020

05/05/2020 10:37:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 5 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T4.T4/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.456 18.603 17.147
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 214 3.117 2.903
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.416 17.836 16.420
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 2 4 2
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.359 17.707 16.348
Nam <= 24 tuổi 21 221 200
25- 40 tuổi 413 5.562 5.149
>40 tuổi 143 1.924 1.781
Nữ <= 24 tuổi 32 407 375
25- 40 tuổi 602 7.723 7.121
>40 tuổi 148 1.870 1.722
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 24 444 420
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 52 52
Chuyển đến 2 58 56
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 16 2.343 2.327
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 11 726 715
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 912 24.786 23.874
Trong đó: Hết thời gian hưởng 874 23.037 22.163
Trong đó: Có việc làm 35 1.459 1.424
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 3 214 211
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 76 76
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.456 18.603 17.147
Trong đó: Số người được GTVL 658 4.236 3.578
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 2 1.163 1.161
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 2 1.163 1.161
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 206 206
Tin nổi bật
go top