Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 5 Tháng 5 năm 2021

03/06/2021 10:44:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 5.T5 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T3.T5/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 456 26.122 25.666
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 0 5.544 5.544
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 443 25.473 25.030
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.905 25.732 23.827
Nam <= 24 tuổi 72 474 402
25- 40 tuổi 655 7.854 7.199
>40 tuổi 134 2.540 2.406
Nữ <= 24 tuổi 70 725 655
25- 40 tuổi 852 11.589 10.737
>40 tuổi 122 2.550 2.428
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 591 591
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 79 79
Chuyển đến 53 53
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 2.456 2.456
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 893 893
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 32.952 32.952
Trong đó: Hết thời gian hưởng 30.239 30.239
Trong đó: Có việc làm 2.427 2.427
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 225 225
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 61 61
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 456 26.122 25.666
Trong đó: Số người được GTVL 1276 6.994 5.718
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 21 1.005 984
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 21 1.005 984
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 181 181

Tin nổi bật
go top