Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 5 Tháng 6 năm 2021

07/07/2021 10:07:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4.T6 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T2.T6/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.350 34.798 33.448
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 62 7.247 7.185
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.328 34.014 32.686
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 1 1 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 33.304 33.304
Nam <= 24 tuổi 605 605
25- 40 tuổi 10.391 10.391
>40 tuổi 3.075 3.075
Nữ <= 24 tuổi 1.001 1.001
25- 40 tuổi 15.129 15.129
>40 tuổi 3.103 3.103
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 35 785 750
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 91 91
Chuyển đến 61 61
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 27 2.745 2.718
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 32 1.024 992
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 82 38.481 38.399
Trong đó: Hết thời gian hưởng 35.214 35.214
Trong đó: Có việc làm 78 2.945 2.867
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 245 245
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 4 77 73
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.350 34.798 33.448
Trong đó: Số người được GTVL 1479 8.473 6.994
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 1.043 1.043
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 1.043 1.043
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 205 205

Tin nổi bật
go top