Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 5 Tháng 7 năm 2020

05/08/2020 3:54:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 5.T7 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T4.T7/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 2.027 48.897 46.870
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 378 8.606 8.228
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 2.011 47.815 45.804
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 2 6 4
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 47.246 47.246
Nam <= 24 tuổi 851 851
25- 40 tuổi 15.102 15.102
>40 tuổi 4.420 4.420
Nữ <= 24 tuổi 1.458 1.458
25- 40 tuổi 21.008 21.008
>40 tuổi 4.407 4.407
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 45 988 943
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 123 118
Chuyển đến 11 184 173
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 129 3.686 3.557
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 17 1.089 1.072
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 860 40.386 39.526
Trong đó: Hết thời gian hưởng 753 37.037 36.284
Trong đó: Có việc làm 105 2.912 2.807
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 0 295 295
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 142 140
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 2.027 48.897 46.870
Trong đó: Số người được GTVL 2572 8.947 6.375
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 1.868 1.868
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 1.868 1.868
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 255 255

Tin nổi bật
go top