Công ty TNHH vận hành phát điện CHD Việt Nam

Công ty TNHH vận hành phát điện CHD Việt Nam

Địa chỉ:Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại:0989108738

Website:

vận hành phát điện

Tài khoản xác thực